Kişisel Verileriniz Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Çizgi Reklamcılık Araştırma Danışmanlık Ltd. Şti. (“ÇİZGİ”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

A- ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir;

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad;
 • İletişim Bilgileri: Telefon no, e-posta adresi, adres;
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • Kullanıcılar tarafından yöneltilen talep ve önerilerin değerlendirmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.2. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

B- GİZLİ MÜŞTERİMİZ

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

ÇİZGİ ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, TCKN, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, medeni durum bilgisi, imza.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası.
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, IP adresi, log kayıtları, internet giriş çıkış bilgileri, çerez kayıtları.
 • Görsel Kayıtlarınız: Fotoğraf.
 • Finans Bilgileriniz: Banka hesap bilgileri.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi.
 • Gizli Müşteri Memnuniyetine İlişkin Bilgiler: Anket bilgileriniz.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ÇİZGİ ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Gizli müşteri kaydının yapılması,
 • Gizli müşteri hizmet süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Performans değerlendirilmesi yapılması,
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi,
 • Gizli müşteri portalına giriş yapılması,
 • Bilgi işlem süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Log kayıtlarının tutulması,
 • Gizli müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Gizli müşteri faaliyetinin organize edilmesi,
 • Otel rezervasyonu ve uçak bileti işlemlerinin yönetimi,
 • Hizmetler, yayınlar, etkinlikler ve iş hayatına yönelik bilgilendirme, etkinliklere davet, tebrik, tanıtım iletileri gönderilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi.
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin B.2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

ÇİZGİ, kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden, tedarik hizmeti aldığımız ya da iş ortağı olunan firmadan ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Açık rızanın alınması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

C- POTANSİYEL MÜŞTERİ

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

ÇİZGİ ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, TCKN, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, imza.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş Bilgisi, talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ÇİZGİ ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Teklif süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesi
 • Hizmetler, yayınlar, etkinlikler ve iş hayatına yönelik bilgilendirme, etkinliklere davet, tebrik, tanıtım iletileri gönderilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin C.2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

ÇİZGİ, kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden, tedarik hizmeti aldığımız ya da iş ortağı olunan firmadan ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. Madde hümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Açık rızanın alınması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

D- MÜŞTERİLERİMİZ

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

ÇİZGİ ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, TCKN, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, imza.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası.
 • Görsel Kayıtlarınız: Fotoğraf.
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, IP adresi, log kayıtları, internet giriş çıkış bilgileri, çerez kayıtları.
 • Finans Bilgileriniz: Banka, hesap ve kart bilgileri, fatura ve borç bilgisi, bilanço bilgileri, tahsilat riski bilgileri, finansal performans bilgileri, malvarlığı bilgileri.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş Bilgisi, talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ÇİZGİ ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Sözleşme ve teklif süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri kaydının yapılması,
 • Performans değerlendirilmesi yapılması,
 • Raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi işlem süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Log kayıtlarının tutulması,
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesi
 • Hizmetler, yayınlar, etkinlikler ve iş hayatına yönelik bilgilendirme, etkinliklere davet, tebrik, tanıtım iletileri gönderilmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi.
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin D.2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

ÇİZGİ, kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden, tedarik hizmeti aldığımız ya da iş ortağı olunan firmadan ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. Madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Açık rızanın alınması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

E- TEDARİKÇİLERİMİZ/ İŞ ORTAKLARIMIZ

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

ÇİZGİ ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, TCKN, imza,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası,
 • Finans Bilgileriniz: Banka hesabı bilgileri, banka, hesap ve kart bilgileri, fatura ve borç bilgisi,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi,
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş ve talep bilgisi,
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ÇİZGİ ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Hizmet ve ürünlere yönelik teklif sürecinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi.
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin E.2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

ÇİZGİ, kişisel verilerinizi tedarik hizmeti aldığımız ve iş sözleşmenizin tarafı olan firmadan, Şirketimizde görev almanız sırasında doğrudan sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Gümrük Yönetmeliği, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

F. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle ÇİZGİ’imize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

G. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Nispetiye Cad. Peker Sok. No:26/5 1. Levent – İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, cizgireklam@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca ÇİZGİ’ye daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan ÇİZGİ’de bulunan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@cizgiarastirma.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

H. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni ÇİZGİ tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. ÇİZGİ, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. ÇİZGİ tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’ninwww.cizgireklam.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.